Strategidokument

SØK

Styrets strategidokument 2017-2019

Bakgrunn for dokumentet
Styret i Mjøndalen I.F har de siste årene lagt til grunn flere lange linjevalg for utvikling av foreningen. Styret nedtegner nå disse i et samlet dokument. Styret vil at strategisk utvikling av Mjøndalen I.F fremover skjer i rullerende prosesser. Styrets strategidokument skal derfor igjen oppdateres høsten 2017.  Styret og gruppene skal i årsberetningene redegjøre for strategiske planer.

Foreningens formålsparagraf

Formålsparagrafen er helt og fullt styrende for alle strategiske valg. Paragrafen har følgende innhold:           

1. MIFs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
2. MIFs arbeid skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som    idrettsglede, fellesskap, samhold, stolthet, god helse, respekt, inkludering, og ærlighet.
3. MIF skal arbeide for utvikling og videreutvikling av både bredde- og eliteidrett.
4. MIF skal være en integrert del av, og bidra til utvikling av lokalsamfunnet, herunder ved å etablere og drive anlegg som gir innbyggerne mulighet for å drive idrett og fysisk aktivitet.

Organisasjonsutvikling 2017-2019
-Styret ønsker at gruppene i størst mulig grad er selvstyrende og med eget ansvar for å utvikle sin idrett og organisasjon innenfor Mjøndalen Idrettsforening.

-Ut over de lovbestemte organisasjonsleddene ser styret det som svært nyttig å la oppgaver løses av prosjektgrupper eller faste komiteer som rapporterer til styret.

-Styret ønsker å videreføre Anleggskomiteen med det mandatet som i dag er gitt komiteen.

-Bandy utøves i MIF innenfor to grupper. Styret ønsker at disse gruppene gjennomfører et felles prosjekt for å evaluere om de får ytterligere utvikling i idretten gjennom en samlet organisering.

-MIF tilhører frivillig sektor. Tillitsvalgte og frivillige skal ha gode arbeidsvilkår og gis alle muligheter til påvirkning, medbestemmelse og utvikling. MIF skal søke en bred utvikling av frivilligheten med rekruttering av begge kjønn og fra alle alderstrinn.    

Strategiske prioriteringer 2017-2019
-Sørge for at Mjøndalen I.F i alle ledd arbeider til beste for forenings formål og verdigrunnlag.

-Videreutvikle MIF som samfunnsaktør og den største frivillige organisasjonen i kommunen.

-Sørge for at MIF har en tydelig rolle i utviklingen av lokalsamfunnet. I dette delta i samfunnsproesesser og være synlig for øvrige aktører som kommune, næringsliv og andre foreninger. 

-Legge til rette for fysisk aktivitet for alle alderstrinn og ferdighetsnivåer. I perioden skal vi særlig holde fokus på utfordringer rundt frafall av ungdom og søke å redusere/utsette dette. Vi skal særlig overvåke at det ikke er vår organisering eller situasjoner skapt av oss som forårsaker frafall.

 -Ved utgangen av 2016 har MIF om lag 1.600 medlemmer. For neste treårsperiode setter styret et mål om 4% årlig vekst i medlemstallet.


-Være åpen for og legge til rette for aktivitet for nye befolkningsgrupper.

-Være åpen for et bredere idrettstilbud enn hva vi allerede har.

-Søke gode administrative prosesser som gjør det enklere å være tillitsvalgt/frivillig i MIF. 

-Delta i næringsvirksomhet der hvor dette støtter opp under formålet.

-Bistå gruppene med regnskapsføring, kontroll og økonomisk forståelse.

-Sørge for at fellesskapets økonomi oppnår en større robusthet. Dette konkret målt i en arbeidskapital på minimum tre millioner for styrets regnskap. 

-På egen hånd og i samarbeid med kommunen utvikle bærekraftige og funksjonelle idrettsanlegg. I treårsperioden sørge for at anleggene som er meldt inn i idrettsplanen gjennomføres.

   

Mjøndalen Idrettsforening © 2004-17

Innholdsoversikt - Siteman CMS